• INMOFER (Serveis Immobiliaris)
  • Avda Catalunya, nº3
  • 17300 Blanes (Girona)
  • 872986189
  • 657711943
  • Contacto
Búsqueda Avanzada

INCASOL Deposito de Fianzas

Registre i dipòsit de les fiances dels contractes de lloguer de Catalunya

L'Institut Català del Sòl (INCASOL) té la competència de recaptació i dipòsit de les fiances dels contractes de lloguer de Catalunya corresponents a finques urbanes destinades a locals i habitatges i la seva devolució posterior.

La fiança dels contractes s'ha de dipositar en el termini de 2 mesos, a comptar des de la formalització d'aquests, a l'Institut Català del Sòl, mitjançant entitats gestores (cambres de la propietat urbana de Catalunya) o financeres (Caixa d'Estalvis i de Pensions de Barcelona "La Caixa", Caixa de Catalunya, Caixa de Girona, Caixa Laietana, Caixa de Manlleu, Caixa de Manresa, Caixa del Penedès, Caixa de Sabadell, Caixa de Tarragona i Caixa de Terrassa).

També s'han de dipositar a l'Institut Català del Sòl les fiances que les empreses de subministraments i serveis exigeixen als abonats per a la formalització dels contractes que afecten finques urbanes.

Els rendiments dels dipòsits són afectats d'inversions destinades al foment de l'habitatge i a la millora de l'entorn urbà.

Dipòsit de fiances

La Llei estableix l'obligació dels arrendadors de finques urbanes destinades a habitatge i a altres usos de dipositar a l'Institut Català del Sòl les fiances de lloguer corresponents. Aquesta obligació afecta tant les fiances exigibles a la subscripció del contracte com les seves actualitzacions posteriors. També s'hi han de dipositar les fiances que les empreses de subministraments i serveis exigeixen als abonats per a la formalització dels contractes que afecten finques urbanes.

L'import de la fiança s'estableix a l'article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans: 1 mensualitat de renda en el cas d'habitatge i 2 mensualitats en el cas d'altres usos.

Els propietaris i professionals dedicats a l'administració de finques poden fer l'ingrès de la fiança mitjançant concert, prèvia sol·licitud d'aquest concert a l'INCASOL, amb el compliment dels requisits reglamentaris establerts. Les companyies de subministraments i serveis han d'acollir-se obligatòriament al règim de concert.

Cancel·lació

El dipositant, directament o mitjançant una persona degudament autoritzada, ha de sol·licitar, dins els 8 dies següents de la data d'extinció del contracte, la devolució del dipòsit constituït. La sol·licitud s'ha de presentar davant de qualsevol entitat gestora o financera i s'hi ha d'adjuntar el resguard original del dipòsit i el document justificatiu de l'extinció del contracte.
La fiança dipositada és retornada en el termini màxim de 21 dies per l'Institut Català del Sòl, complerts els tràmits previstos.
En el cas de pèrdua del resguard del dipòsit, el dipositant pot demanar un certificat acreditatiu de la inscripció al registre de fiances, per adjuntar-lo a la sol·licitud de devolució.

Avda Catalunya, nº3
17300
Blanes (Girona)
  • INMOFER (Serveis Immobiliaris)
  • Avda Catalunya, nº3
  • 17300 Blanes (Girona)
  • 872986189
  • 657711943

© INMOFER (Serveis Immobiliaris) 2023

Avisos legales